Kiểm tra thông tin Encoding

Mặc định chương trình chỉ kiểm tra và thao tác trên các web có thông tin encoding là UTF-8 (unicode). 
Thực hiện phép kiểm tra này khá đơn giản : 
res = br.open(url)
headers = res.info()
if headers["Content-type"].upper() != "TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8":
      print "Error... Not UTF-8"
      continue
Comments