Thông số tiếng Việt

  1. Số từ : lấy từ Vietnam Lexicography Center (Vietlex) gồm 40181 từ. (Những từ được sử dụng nhiều và rộng rãi nhất)
  2. Số âm tiết : 7729 âm tiết. (Cùng nguồn trên)
  3. 81.55% các âm tiết đồng thời là các từ đơn.(vietlex)
  4. 70.72% các từ ghép có 2 âm tiết. (vietlex)
  5. 13.59% các từ ghép có 3,4 âm tiết. (vietlex)
  6. 1.04% các từ ghép có từ 5 âm tiết trở lên. (vietlex)

Comments