Đặc trưng của tiếng Việt

Các thông số về tiếng Việt như số từ, số âm tiết, thông tin uni-gram, bi-gram, ...

Phương pháp sắp xếp tiếng Việt và thuật toán. 
Sắp xếp tiếng Việt