SHELL mạnh nhất : zsh

Nội dung

  Không có tiêu đề.


  Để cài đặt zsh, hãy thực hiện câu lệnh sau trong terminal :
  • sudo apt-get install zsh

  Sau khi cài đặt như trên, zsh cũng chỉ là 1 shell thông thường. zsh được đánh giá là shell mạnh nhất hoàn toàn nhờ vào những thiết lập sau này. 

  Trong những thiết lập đó, đơn giản và hiệu quả nhất là 2 dòng lệnh :

  • autoload -U compinit
   compinit

  2 dòng lệnh này được thêm vào thư mục .zshrc, qua đó mở ra cánh cửa dẫn đến những tính năng bổ trợ rất hiệu quả của zsh. 

  Để hướng dẫn shell lấy những dữ liệu từ thư mục .zshrc, ta thực hiện câu lệnh sau :

  • %source ~/.zshrc
  sau đó, ta nhập dòng lệnh "ls -" và ấn phím TAB, ta sẽ được :
  • % ls -
   -1 -- single column output
   -A -- list all except . and ..
   -B -- don't list entries ending with ~
   -C -- list entries in columns sorted vertically
   -D -- generate output designed for Emacs' dired mode
   -F -- append file type indicators
   -G -- inhibit display of group information
   -H -- sizes in human readable form; powers of 1000
   -I -- don't list entire matching pattern
   -L -- list referenced file for sym link
   -N -- print raw characters
   -Q -- quote names
   -R -- list subdirectories recursively
   -S -- sort by size
   --lược bỏ--
  Nếu nhập dòng lệnh "tar" và ấn phím TAB, ta sẽ được :
  • % tar
   A -- append to an archive
   c -- create a new archive
   f -- specify archive file or device
   t -- list archive contents
   u -- update archive
   v -- verbose output
   x -- extract files from an archive  Comments