Kết quả phân tích tiếng Việt bằng MeCab

   Đây là kết quả ban đầu khi tôi thay thế từ điển tiếng Nhật bằng từ điển tiếng Việt (153433 từ) và huấn luyện máy học với corpus khoảng 6000 câu. Với dữ liệu như trên, kết quả thu được có lẽ không tốt, nhưng đây là 1 bằng chứng cho thấy hoàn toàn có thể ứng dụng Mecab vào phân tích tiếng Việt. 
Comments