pyplot

  Trên đồ thị cho thấy trục x có khoảng từ 0-3 nhưng trục y lại có khoảng từ 0-4. Vì nếu sử dụng một danh sách đơn hoặc dãy cho hàm plot(), matplotlib sẽ hiểu đấy là chuỗi cho chiều cao của trục y và sẽ tự động đồng bộ nó với trục x. Do phạm vi của python bắt đầu bằng 0, nên vector mặc định của x sẽ có cùng chiều dài với y và bắt đầu từ 0. Vì thế trục x sẽ là [0, 1, 2, 3]
    Hàm plot() là một hàm rất linh hoạt, và có thể lấy một số tùy ý của argument. Ví dụ, ta vẽ đồ thị của y theo x, có thể sủ dụng câu lệnh sau:
     Với mỗi cặp x, y ta có tùy chọn thứ ba là định dạng của chuỗi quy định về màu và hình dạng của biểu đồ. Các định dạng của kí hiệu hay kí tự  được lấy từ MATLAB và chúng ta có thể kết hợp một chuỗi màu và một dạng đường đồ thị. Mặc định của định dạng là 'b-',  là một đường màu xanh nước biển. Ví dụ, vẽ đồ thị dưới bằng các dấu tròn đỏ,
    Xem  thêm tài liệu về plot() để hoàn thiện các kiểu dường và định dạng chuỗi. Lệnh axis() trong ví dụ trên nhận giá trị trên theo danh sách [xmin, xmax, ymin, ymax] và biểu thị nó trên các trục số.
    Nếu matplotlib bị giới hạn khi làm việc với danh sách (list), có thể nó sẽ khó có thể xử lý dữ liệu là số. Một cách tổng quát, chúng ta sử dụng dãy(array) của numpy.
Comments