Vẽ đồ thị sử dụng Mathplotlib

    mathplotlib.pyplot là một tập hợp các hàm mà matplotlib có thể làm việc như MATLAB. Mỗi hàm pyplot tạo lên một sự thay đổi trong đồ thị, ví dụ như tạo một khung đồ thị, vẽ dồ thị trên khung đã tạo, hoặc vẽ nhiều đường biểu diễn trên cùng 1 đồ thị, dãn nhãn cho các trục,... Các trạng thái khác nhau trong matplotlib.pyplot lưu giữ các hàm đã gọi, qua đó lưu mọi thứ của đồ thị hiện tại và vùng đồ thị được vẽ, và hàm của đồ thị được vẽ trực tiếp trên trục tọa độ (axes ở đây mang nghĩa về đồ thị của hình được vẽ chứ không phải dịnh nghĩa nhiều trục trong toán học)
  
import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1,2,3,4]) plt.ylabel('some numbers') plt.show()
      Trên đồ thị cho thấy trục x có khoảng từ 0-3 nhưng trục y lại có khoảng từ 0-4. Vì nếu sử dụng một danh sách đơn hoặc dãy cho hàm plot(), matplotlib sẽ hiểu đấy là chuỗi cho chiều cao của trục y và sẽ tự động đồng bộ nó với trục x. Do phạm vi của python bắt đầu bằng 0, nên vector mặc định của x sẽ có cùng chiều dài với y và bắt đầu từ 0. Vì thế trục x sẽ là [0, 1, 2, 3]
      Hàm plot() là một hàm rất linh hoạt, và có thể lấy một số tùy ý của argument. Ví dụ, ta vẽ đồ thị của y theo x, có thể sủ dụng câu lệnh sau:
plt.plot([1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16])

    Với mỗi cặp x, y ta có tùy chọn thứ ba là định dạng của chuỗi quy định về màu và hình dạng của biểu đồ. Các định dạng của kí hiệu hay kí tự  được lấy từ MATLAB và chúng ta có thể kết hợp một chuỗi màu và một dạng đường đồ thị. Mặc định của định dạng là 'b-',  là một đường màu xanh nước biển. Ví dụ, vẽ đồ thị dưới bằng các dấu tròn đỏ,
import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16], 'ro') plt.axis([0, 6, 0, 20]) plt.show()

Xem  thêm tài liệu về plot() để hoàn thiện các kiểu dường và định dạng chuỗi. Lệnh axis() trong ví dụ trên nhận giá trị trên theo danh sách [xmin, xmax, ymin, ymax] và biểu thị nó trên các trục số.
    Nếu matplotlib bị giới hạn khi làm việc với danh sách (list), có thể nó sẽ khó có thể xử lý dữ liệu là số. Một cách tổng quát, chúng ta sử dụng dãy(array) của numpy.
import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # evenly sampled time at 200ms intervals t = np.arange(0., 5., 0.2) # red dashes, blue squares and green triangles plt.plot(t, t, 'r--', t, t**2, 'bs', t, t**3, 'g^') plt.show()

    Nếu matplotlib bị giới hạn khi làm việc với danh sách (list),
có thể nó sẽ khó có thể xử lý dữ liệu là số. Một cách tổng quát,
chúng ta sử dụng dãy(array) của numpy.

Trang con (1): pyplot
Comments