Chương 1: Bắt đầu với Python

Chương 1: Giới thiệu ý tưởng cơ bản của máy học thông qua các ví dụ đơn giản. Tuy đơn giản, nhưng nó vẫn thử thách chúng ta với sự rủi ro của khớp dữ liệu(overfitting).