chap2

Làm thế nào để máy tính có thể phân loại được các loài hoa dựa vào hình ảnh? Nhờ vào học máy, ta mở ra một lối đi để giải quyết vấn đề này bằng cách dạy cho máy tính làm cách nào để biểu diễn bài toán này dựa trên ví dụ các loài sẵn có và từ đó nó có thể phân loại các loại mà không được đánh dấu trước. Phương pháp này gọi là PHÂN LOẠI (hoặc máy học có giám sát) và là một vấn đề cổ điển đã được giải quyết cách đây vài thập kỉ.
Chúng ta sẽ khảo sát một tập dữ liệu nhỏ bằng cách sử dụng một vài thuật toán đơn giản mà có thể thực hiện bằng tay. Kết quả muốn đạt được là để hiểu được nguyên tắc cơ bản của bài toán phân loại. Đây sẽ là nền tảng cơ bản vững chắc để hiểu được các chương sau, khi các thuật toán phức tạp hơn được giới thiệu hay điều kiện cần để hiểu được code được viết bởi người khác.

Comments