Trang chủ‎ > ‎Nguyễn Văn Hải‎ > ‎

Công cụ xử lý tiếng Việt nguồn mở

1.Word segmentation
    -Vntokenizer
    -DongDu - Lưu Tuấn Anh
    -JVnSegmenter

2.Part-of-speech tagging
    -vnQTag - Nguyễn Thị Minh Huyền
    -JVnTagger - Phan Xuân Hiếu
    -vnTagger - Lê Hồng Phương
    -RDRPOSTagger
    -Vietnamese morphological analyzer with using SVMs - Takahashi Kanji

3.Grammer analysis
    -Lienkate

4.Vietnamese Spell Check
    -Vietnamese Spellchecker
    -Hunspell

5.Handwriting recognition
    -VietOCR
Comments