Giới thiệu về các nghiên cứu mới


Phân loại văn bản

  1. [phân loại văn bản]Text Categorization with All Substring Features [in Japanese]

Máy học

  1. [Máy học]Learning Combination Features with L1 Regularization
    Sử dụng Grafting và L1-LR để chọn lựa đặc trưng hữu hiệu.

  2. Online Feature Selection using Grafting
    Giải thích về grafting.

Trích lọc thông tin

  1. Automatic Tree and String Based Wrapper Generation for Semi-structured Documents (japanese)
       Phương pháp trích lọc thông tin từ các website có cấu trúc tương tự nhau. 

  2. Extracting Structured Data from Web Pages
      Ý tưởng tương tự 1., nhưng phương pháp hiệu quả và tính ứng dụng cao hơn. 

Comments