Giới thiệu về các nghiên cứu mới


Phân loại văn bản

 1. [phân loại văn bản]Text Categorization with All Substring Features [in Japanese]

Máy học

 1. [Máy học]Learning Combination Features with L1 Regularization
  Sử dụng Grafting và L1-LR để chọn lựa đặc trưng hữu hiệu.

 2. Online Feature Selection using Grafting
  Giải thích về grafting.

Trích lọc thông tin

 1. Automatic Tree and String Based Wrapper Generation for Semi-structured Documents (japanese)
     Phương pháp trích lọc thông tin từ các website có cấu trúc tương tự nhau. 

 2. Extracting Structured Data from Web Pages
    Ý tưởng tương tự 1., nhưng phương pháp hiệu quả và tính ứng dụng cao hơn. 

Comments