Trích lọc tiếng Việt từ HTML

Đoạn mã bằng Python để trích lọc tiếng Việt từ dạng HTML sang dạng văn bản thông thường.
Thay đường dẫn đến thư mục chứa các file HTML vào biến path và chạy mã.
Kết quả sẽ được lưu vào file corpus.txt.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
import os
import re, htmlentitydefs
import html2text
import nltk
import codecs
import string

cdau = u"àảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậèẻẽéẹêềểễếệìỉĩíịòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợùủũúụưừửữứựỳỷỹýỵđÀẢÃÁẠĂẰẲẴẮẶÂẦẨẪẤẬÈẺẼÉẸÊỀỂỄẾỆÌỈĨÍỊÒỎÕÓỌÔỒỔỖỐỘƠỜỞỠỚỢÙỦŨÚỤƯỪỬỮỨỰỲỶỸÝỴĐ"
path = "" #thư mục chứa các file HTML
FJoin = os.path.join
files = [FJoin(path, f) for f in os.listdir(path)]

def unescape(text):
    """
    Removes HTML or XML character references and entities from a text string.
   
    @param text The HTML (or XML) source text.
    @return The plain text, as a Unicode string, if necessary.
 
    """
    def fixup(m):
        text = m.group(0)
        if text[:2] == "&#":
            # character reference
            try:
                if text[:3] == "&#x":
                    return unichr(int(text[3:-1], 16))
                else:
                    return unichr(int(text[2:-1]))
            except ValueError:
                pass
        else:
            # named entity
            try:
                text = unichr(htmlentitydefs.name2codepoint[text[1:-1]])
            except KeyError:
                pass
        return text # leave as is
   
    return re.sub("&#?\w+;", fixup, text)

def VNESE(str): #hàm kiểm tra tiếng Việt bằng cách đếm dấu 
  count = 0
  for char in str :
    if char in cdau :
      count += 1
  if count * 1.0 > 0.1 * len(str) : return True
  else : return False

wordseg = re.compile('(\w+|\S+)',re.U)

fo = codecs.open("corpus.txt","w","utf8")
corpus = set()

for file in files :
    fi = codecs.open(file, "r", "utf8")
    try :
      html = fi.read()
    except :
      print "Can't open file " + file
      continue
    fi.close()
    begin_post = html.find("<body") #chỉ lấy tiếng Việt trong thẻ body
    end_post = html.find("/body>")
    text = html[begin_post : end_post]
    text = nltk.clean_html(text)
    text = unescape(text)
    #lines = text.split("\n")
    #text = " ".join(text.split())
    seg = text.split("\n")
    for lines in seg :
      for line in lines.split(". ") :
        if VNESE(line) :
          line = " ".join(line.split())
          if line not in corpus :
            fo.writelines(line + ".\n")
            corpus.add(line)
    print len(corpus)
fo.close()

Comments